دوره مقدماتی جهت یابی، کار با قطب نما و نقشه خوانی

طرح درس دوره مقدماتی جهت یابی، کار با قطب نما و نقشه خوانی

طرح درس دوره مقدماتی جهت یابی، کار با قطب نما و نقشه خوانی

ویرایش اول

تاریخ انتشار (طرح درس): 

شنبه, 1 فروردين, 1394

کد مطلب: 

135