شیوه نامه‌های برگزاری دوره‌های آموزشی غارنوردی / فروردین 95

شیوه نامه‌های برگزاری دوره‌های آموزشی غارنوردی / فروردین 95

کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون؛ «شیوه نامه‌های برگزاری دوره‌های آموزشی غارنوردی» را تدوین و منتشر کرد. فایل پیوست را در ادامه دریافت و ملاحظه نمائید: ...
 

کد مطلب: 

2177