برنامه پاكسازي طبيعت با حضور كارمندان و اساتيد دانشگاه آزاد اسامي بيرجند

بر اساس هماهنگي قبلي هيات كوهنوردي و صعودهاي ورزشي استان با انجمن ورزشهاي دانشجويي، برنامه پاكسازي طبيعت با حضور كارمندان و اساتيد دانشگاه آزاد اسامي بيرجند ، روز جمعه 10 دی ماه برگزار گرديد. طي اين برنامه كه با همكاري باشگاههاي آراد و قاف انجام شده بود، مطالبي در خصوص مقدمات كوهنوردي و اصول پيمايش جهت شركت كنندگان ارائه گرديد...

کد مطلب: 

3481
برنامه پاكسازي طبيعت با حضور كارمندان و اساتيد دانشگاه آزاد اسامي بيرجند
برنامه پاكسازي طبيعت با حضور كارمندان و اساتيد دانشگاه آزاد اسامي بيرجند
برنامه پاكسازي طبيعت با حضور كارمندان و اساتيد دانشگاه آزاد اسامي بيرجند