گزارش برنامه اکتشاف غار «جوجار» + کروکی‌ها

گزارش برنامه اکتشاف غار «جوجار» + کروکی‌ها

کارگروه غارنوردی و غارشناسی فدراسیون گزارش برنامه اکتشاف غار «جوجار» در سال 93 را به همراه کروکی مسیرها، به شرح فایل پیوست منتشر کرد ...

فایل پیوست را دریافت، ملاحظه و مورد بهره برداری قرار دهید:

 

کد مطلب: 

754