کتابخانه الکترونیک
picElectricalLibery
شیوه نامه دوره‌ها و کارگاه‌های آموزشی کمیته آموزش کمیته آموزش
سوم 1402/12/28
دانلود
picElectricalLibery
اصول و مبانی مربیگری درجه 3 صعودهای ورزشی کمیته صعودهای ورزشی
اول 1396/08/17
دانلود
picElectricalLibery
آیین‌نامه حق‌الزحمه عوامل اجرایی 1403 کمیته آئین نامه ها
1403 1403/02/17
دانلود
picElectricalLibery
آئین‌نامه کمیته آموزش کمیته آموزش
1395/12/20
دانلود
picElectricalLibery
قوانین و مقررات مسابقات صعودهای ورزشی 2024 کمیته مسابقات و لیگ
1402/12/28
دانلود
picElectricalLibery
شیوه ارزشیابی کمیته آموزش
اول 1397/12/18
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه برنامه های برون مرزی فدراسیون کوه نوردی کمیته هیمالیانوردی
دوم 1398/02/17
دانلود
picElectricalLibery
قوانین و مقررات مسابقات یخ نوردی 2024 کمیته مسابقات و لیگ
آذر 1402 1402/09/27
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه برگزاری مسابقات سنگنوردی در طبیعت کمیته مسابقات و لیگ
اول 1398/08/11
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه برگزاری مسابقات دوی کوهستان کمیته مسابقات و لیگ
یازدهم 1403/03/08
دانلود
picElectricalLibery
درآمدی بر اصول و مبانی ایمنی کمیته صعودهای ورزشی
اول 1399/08/25
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه کمیته پناهگاه ها کمیته پناهگاهها
سوم 1399/09/18
دانلود
picElectricalLibery
قوانین فدراسیون بین المللی دوی کوهستان کمیته مسابقات و لیگ
خرداد 1403 1403/03/08
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه شرح وظایف ناظرین کارگاه‌های آموزشی -
- 1400/01/02
دانلود
picElectricalLibery
آخرین ویرایش آیین نامه کمیته آموزش کمیته آموزش
تابستان 1400 1400/05/23
دانلود
picElectricalLibery
درآمدی براصول و مبانی مربیگری کمیته صعودهای ورزشی
اول 1400/08/25
دانلود
picElectricalLibery
فرم راهنمای صعود
مرداد 1401 1401/05/25
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه پیشکسوتان هیاتها کمیته پیشکسوتان
هفتم 1401/08/11
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه کمیته پیشکسوتان فدراسیون کمیته پیشکسوتان
هشتم 1403/02/18
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه کمیته فنی کمیته فنی
پنجم 1402/12/28
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه شرایط اختصاصی متقاضیان تأسیس باشگاه ها
مصوب مهر 1400 1400/07/30
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه کمیته فنی هیئت های کوهنوردی کمیته فنی
اسفند 1402 1401/09/05
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه هیات های استانی وزارت ورزش و جوانان
نهایی 1401/11/24
دانلود
picElectricalLibery
دستورالعمل برگزاری انتخابات هیات ها وزارت ورزش و جوانان
بهار 1402 1402/02/17
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه دیواره های سنگنوردی کمیته صعودهای ورزشی
نهایی 1402/02/18
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه کمیته روابط عمومی
اسفند 1402 1402/12/28
دانلود
picElectricalLibery
کارآموزی برف کمیته آموزش
هشتم 1398/01/06
دانلود
picElectricalLibery
پیشرفته برف کمیته آموزش
پنجم 1398/01/06
دانلود
picElectricalLibery
آبشار یخی کمیته آموزش
اول 1396/10/09
دانلود
picElectricalLibery
مربیگری درجه 3 برف و یخ کمیته آموزش
ششم 1397/04/09
دانلود
picElectricalLibery
جزوه مقدماتی پزشکی کوهستان ویژه کارآموز کمیته پزشکی
اول 1397/05/15
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس مقدماتی پزشکی کوهستان ویژه مدرسان کمیته پزشکی
اول 1397/05/15
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس مبانی جستجو در کوهستان کمیته آموزش
بهار 1402 1402/04/18
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس نجات فنی کمیته آموزش
تابستان 1401 1401/06/19
دانلود
picElectricalLibery
مدیریت بحران مهدی داورپور
اول 1396/09/13
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس مربیگری مبانی جستجو در کوهستان کمیته آموزش
بهار 1402 1402/04/18
دانلود
picElectricalLibery
کارآموزی مقدماتی نجات در برف
آذر 1402 1402/10/25
دانلود
picElectricalLibery
حفظ محیط کوهستان کمیته حفظ محیط کوهستان
سوم 1396/08/17
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه مسیر سبز کوهستان
دوم 1399/09/12
دانلود
picElectricalLibery
جزوه آموزشی مبانی حفظ محیط کوهستان کمیته حفظ محیط کوهستان
خرداد 1401 1401/04/12
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس دوره دره پیمایی بخش دره نوردی
اول 1399/07/06
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس دوره پیشرفته دره نوردی بخش دره نوردی
اول 1399/07/06
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس دوره کارآموزی دره نوردی بخش دره نوردی
تابستان 99 1399/01/01
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه مربی راهنمای کوهستان سطح باشگاه کمیته آموزش
دوم 1403/02/02
دانلود
picElectricalLibery
کارآموزی سنگنوردی کمیته آموزش
1402 1402/02/08
دانلود
picElectricalLibery
پیشرفته سنگنوردی کمیته آموزش
سوم 1396/08/24
دانلود
picElectricalLibery
دیواره نوردی کمیته آموزش
اول 1396/08/24
دانلود
picElectricalLibery
مربیگری درجه 3 سنگ نوردی کمیته آموزش
نهم 1397/04/09
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه اصول و مبانی رول کوبی و ری بولت کمیته آموزش
اول 1399/04/08
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس کارگاه آشنایی با قوانین صعودهای ورزشی کمیته صعودهای ورزشی
آذر 1402 1402/09/25
دانلود
picElectricalLibery
کارآموزی صعودهای ورزشی کمیته صعودهای ورزشی
سوم 1397/05/14
دانلود
picElectricalLibery
پیشرفته صعودهای ورزشی کمیته صعودهای ورزشی
چهارم 1397/05/14
دانلود
picElectricalLibery
طراحی درجه 3 صعودهای ورزشی کمیته صعودهای ورزشی
چهارم 1397/05/14
دانلود
picElectricalLibery
تاریخچه سنگ‌نوردی کمیته صعودهای ورزشی
اول 1398/04/24
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس کارگاه آشنایی با طراحی صعودهای ورزشی کمیته صعودهای ورزشی
آذر 1402 1402/09/25
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه آموزش همگانی صعودهای ورزشی کمیته صعودهای ورزشی
چهارم 1400/11/13
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه آموزشی کمیته صعودهای ورزشی
سیزدهم 1402/09/25
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس مبانی حمایت در صعودهای ورزشی
آذر 1402 1402/09/25
دانلود
picElectricalLibery
پیشرفته غارنوردی کمیته غارنوردی و غارشناسی
سوم 1399/06/05
دانلود
picElectricalLibery
زمین شناسی و کارست کمیته غارنوردی و غارشناسی
اول 1396/08/24
دانلود
picElectricalLibery
نقشه برداری غار کمیته غارنوردی و غارشناسی
دوم 1396/08/24
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه های دوره های غارنوردی کمیته غارنوردی
سوم 1395/06/01
دانلود
picElectricalLibery
کارآموزی غارنوردی کمیته غارنوردی
دهم 1398/07/20
دانلود
picElectricalLibery
سندرم هارنس در غارنوردان کمیته غارنوردی
1401/04/05
دانلود
picElectricalLibery
حوادث غارنوردی دکتر مسعود حمیدی
1401/04/05
دانلود
picElectricalLibery
بیماریهای مهم در غارنوردان کمیته غارنوردی
1401/04/05
دانلود
picElectricalLibery
اقدامات پزشکی در حوادث غارنوردی کمیته غارنوردی
1401/04/05
دانلود
picElectricalLibery
کارآموزی کوه پیمایی کمیته آموزش
یازدهم 1398/04/18
دانلود
picElectricalLibery
مربیگری درجه کوه پیمایی کمیته آموزش
هشتم 1398/04/19
دانلود
picElectricalLibery
کارآموزی کوه نوردی با اسکی کمیته کوه نوردی با اسکی
اول 1397/10/26
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس پیشرفته کوهنوردی با اسکی کمیته کوهنوردی با اسکی
اول 1399/09/01
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه کوهنوردی با اسکی کمیته کوهنوردی با اسکی
آبان 1400 1400/09/03
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه دوره های کوهنوردی با اسکی کمیته کوهنوردی با اسکی
آبان 1400 1400/09/03
دانلود
picElectricalLibery
نقشه خوانی و کار با قطب نما کمیته آموزش
سوم 1399/05/14
دانلود
picElectricalLibery
GPSکارگاه آموزشی کمیته آموزش
دوم 1396/08/23
دانلود
picElectricalLibery
آشنایی با اپلیکیشن های ناوبری کمیته آموزش
1402/06/22
دانلود
picElectricalLibery
دوره پیشرفته ناوبری (کار با GPS) بخش ناوبری کمیته آموزش
- 1399/12/26
دانلود
picElectricalLibery
هواشناسی کوهستان کمیته آموزش
دوم 1399/07/22
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه اخذ آزمون های استعدادیابی و استعدادپروری کمیته استعدادیابی
اول 1399/04/16
دانلود
picElectricalLibery
مخاطره شناسی طبیعی کوه های طرح سیمرغ کوه های ایران
اول 1399/06/22
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه اجرایی سیمرغ کوههای ایران بخش سیمرغ
اسفند 1402 1402/12/28
دانلود
picElectricalLibery
طرح درس آموزش کوهپیمایی همگانی کمیته همگانی
تابستان 1402 1403/01/05
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه برگزاری دوره های بلد محلی و جستجوگر محلی کمیته همگانی
دوم 1401/06/29
دانلود
picElectricalLibery
آیین نامه کمیته همگانی کمیته همگانی
مرداد 1402 1402/07/18
دانلود
picElectricalLibery
شیوه نامه اجرایی آموزش کوهپیمایی همگانی
فروردین 1403 1403/02/01
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 1 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 2 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 3 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعودشماره 4 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 5 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 6 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 7 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه های صعود شماره 8 و 9 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه های صعود شماره 10 و 11 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 12 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 13 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 14 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 15 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 16 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 17 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
نشریه صعود شماره 18 کمیته روابط عمومی
1400/04/23
دانلود
picElectricalLibery
مدال آوران سال 1392 دبیرخانه فدراسیون
- 1398/10/23
دانلود
picElectricalLibery
مدال آوران سال 1394 دبیرخانه فدراسیون
- 1399/12/20
دانلود
picElectricalLibery
مدال آوران سال 1393 -
- 1399/12/20
دانلود
picElectricalLibery
مدال آوران سال 1395 دبیرخانه فدراسیون
- 1399/12/20
دانلود
picElectricalLibery
مدال آوران سال 1396 -
- 1399/12/20
دانلود
picElectricalLibery
مدال آوران سال 1397 -
- 1399/12/20
دانلود
picElectricalLibery
مدال آوران سال 1398 دبیرخانه فدراسیون
- 1399/12/20
دانلود
اخبار استان ها
مشاهده همه
1403/03/22
لرستان : نتایج جشنواره مسابقات دوی‌کوهستان «جام افلاک»؛ به مناسب آزادسازی خرمشهر / خرداد ماه ۱۴۰۳ + عکس
1403/03/22
فارس : برگزاری جلسه هیئت رئیسه فدراسیون ۲۱ خرداد ۱۴۰۳
1403/03/21
همدان : تغییر تاریخ برگزاری بیست و دومین دوره مسابقات سنگ‌نوردی قهرمانی کشور
1403/03/19
البرز : همایش غارنوردی و غارشناسی غار «بورنیک» در ۱۴ و ۱۵ خرداد ۱۴۰۳
1403/03/19
البرز : گزارش تصویری / برگزاری دوره آموزشی کوهپیمایی همگانی استان البرز / خرداد 1403
1403/03/19
خراسان رضوی : آگهی ثبت نام ریاست هیئت کوه‌نوردی و صعودهای ورزشی استان خراسان رضوی
1403/03/15
البرز : دومین دوره بلد محلی و جستجوگر کوهستان در استان «البرز» / ۳۱ خرداد و ۱ تیر ۱۴۰۳
1403/03/15
البرز : مسابقات سنگ‌نوردی استان «البرز» گرامی‌‌داشت؛ «محمد فراهانی»
1403/03/12
لرستان : جشنواره مسابقات دوی‌کوهستان «جام افلاک»؛ به مناسب آزادسازی خرمشهر / ۱۸ خرداد ۱۴۰۳ سفید کوه خرم‌آباد
1403/03/09
البرز : آزمون ورودی مدرسی جی پی اس / البرز ـ آقایان و بانوان / 4و5 تیر ماه سال 1403